Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden waarop wij de producten ('Producten') leveren die vermeld staan ​​op onze website www.naturebliss.nl. Door een van onze producten te bestellen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden. NATUREBLISS bepaalde bepalingen van de algemene voorwaarden ervan tijdig te kunnen wijzigen, is het ook noodzakelijk dat deze voor elk bezoek aan de website www.naturebliss.nl, hierna aangeduid als 'website', worden herlezen. Deze wijzigingen kunnen worden tegengeworpen vanaf de datum van hun instatement online (de datum van hun installatie online aan het einde van de huidige voorwaarden) en kunnen niet worden toegepast op contracten die anterieur zijn gesloten. Elke aankoop op de website wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Bij het valideren van uw opdracht aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden nadat u deze hebt gelezen. Bij het bezoeken van de website verbindt u zich ertoe de huidige voorwaarden te respecteren.
U dient een exemplaar van deze algemene voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

Over ons
NATUREBLISS is een bedrijf, geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 68614292 met onze maatschappelijke zetel aan de Kloosterlaan 9, 3749 AJ  Lage Vuursche, Nederland.
Door een bestelling via onze site te plaatsen, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat u ten minste 18 jaar oud bent.
Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u van ons een e-mail waarin we bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd.
Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een ​​product te kopen.
Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons en we zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail "Orderbevestiging" te sturen die bevestigt dat uw product beschikbaar en in productie is. Het contract tussen ons (Contract) wordt alleen gevormd als we u de "Orderbevestiging" sturen. Het contract heeft alleen betrekking op producten waarvan de bestelling is bevestigd in de orderbevestiging.
Wanneer uw product klaar is voor aflevering, sturen wij u een verzendbevestiging.

Leverbaarheid
Uw bestelling wordt vervuld op de leverdatum zoals vermeld in de Orderbevestiging of, indien geen leveringsdatum is opgegeven, binnen ± 14 dagen na de datum van de Orderbevestiging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. De Producten zijn vanaf het moment van levering op uw risico.
Het eigendom van de Producten gaat pas over op u wanneer wij de volledige betaling ontvangen van alle bedragen die verschuldigd zijn met betrekking tot de Producten.

Prijs en betaling
De prijzen van de Producten zijn zoals vermeld op onze site en zijn onderhevig aan onze definitieve Orderbevestiging. Voor de foto's geldt dat de prijzen inclusief btw. en verzendkosten zijn binnen Nederland. Bij de kalenders, boeken en ansichtkaarten is de prijs inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Productprijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor we u al hebben verzonden in onze Orderbevestiging.

Onze site bevat een groot aantal producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de op onze site vermelde producten mogelijk niet correct geprijsd zijn. Normaal verifiëren we prijzen als onderdeel van onze bestelprocedures, zodat, wanneer de juiste prijs van een Product minder is dan onze opgegeven prijs, we het lagere bedrag in rekening brengen wanneer het Product naar u wordt verzonden.
Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, zullen we normaal gezien, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voordat het Product wordt verzonden, of uw bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van een dergelijke weigering.
We zijn niet verplicht om het Product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat we u een Orderbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een fout kon worden herkend.
Alle producten moeten worden betaald d.m.v. IDEAL of overboeking via de bank. Indien wordt gekozen voor overboeking wordt de bestelling pas definitief wanneer het geld op de rekening van NATUREBLISS is ontvangen.

Eigen risico bij NatureBliss Walks en wandel arrangementen

Deelname aan NatureBliss Walks geschiedt geheel en altijd op eigen risico.

Annulering NatureBliss Walks - consumenten
NatureBliss Walks gaan altijd door ongeacht het weertype, uitgezonderd weersomstandigheden afgegeven door het KNMI met code rood of oranje en bij lokaal onweer. Bij wandelingen voor particulieren geldt een minimaal aantal deelnemers per wandeling van 3 personen. Bij minder aanmeldingen dan 3 personen per wandeling kan contact worden opgenomen en is er de mogelijkheid om voor een andere datum te kiezen of de wandeling om te zetten in een privé-wandeling. Hou rekening met een verhoging van het tarief bij een privé-wandeling. Er geldt geen resitutie van het aankoopbedrag bij annuleringen van wandelingen. Er geldt geen restitutie van aanbetalingen bij arrangementen. Tot 7 dagen voor de wandeling kan er gebruik worden gemaakt van een voucher voor een nieuwe wandeling. Het voucher kan ook gebruikt worden voor andere producten in het assortiment van NatureBliss. Bij annulering binnen 3 dagen voor de wandeling geldt geen restitutie en geen voucher. 

Annulering NatureBliss Walks - bedrijven
De groepswandelingen gaan altijd door ongeacht het weertype, uitgezonderd weersomstandigheden afgegeven door het KNMI met code rood of oranje en bij lokaal onweer. Bij wandelingen voor bedrijven geldt een minimaal aantal deelnemers per wandeling van 5 personen. Bij groepen kleiner dan 5 personen geldt de prijs van een wandeling voor 5 personen.
Bij annulering tot 4 weken voor de wandeling wordt 25% in rekening gebracht.
Bij annulering tot 2 weken voor de wandeling wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering tot 1 week voor de wandeling wordt 75% in rekening gebracht.
Bij annulering tot 36 uur voor de wandeling wordt 100% in rekening gebracht.

Retournering producten
Kennisgeving van alle claims, voor zover deze betrekking hebben op een duidelijke tekortkoming, moet binnen 5 dagen na levering van de bestelling door de klant worden verstrekt. In het geval van een geldige klacht is restitutie beperkt tot het opnieuw produceren van de bestelling.

Niet-bezorgde of beschadigde artikelen
In het geval van een leveringsfout of wanneer uw geleverde foto duidelijk beschadigd is, krijgt u de kans om uw verworven werk(en) te vervangen. Neem onmiddellijk contact met ons op voor het melden van uw leveringsfout en we zullen verdere hulp bieden bij het retourneren en uitwisselen.

Houd er rekening mee dat u een periode van 5 dagen hebt om de schade te melden vanaf het moment van levering. Als u nalaat beschadigde goederen binnen deze termijn te melden, is het recht om het gekochte item of de gekochte artikelen terug te sturen en te vervangen, helaas niet langer geldig.

Herroeping
Het is niet mogelijk om vervaardige producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, te retourneren zonder opgave van redenen.
Dit wil zeggen dat alle producten die wij op maat voor u maken, niet geretourneerd kunnen worden.

Correcties
Beschrijvingen van goederen en diensten die zijn opgenomen in de website NATUREBLISS zijn naar ons beste weten juist. We doen ons best om fouten of weglatingen te corrigeren zodra we hiervan op de hoogte zijn. Houd er echter rekening mee dat de kleuren en het uiterlijk van afbeeldingen enigszins kunnen verschillen van de manier waarop ze op het scherm worden weergegeven.
Ook de genoemde maten op de website kunnen enigszins afwijken van het daadwerkelijk geleverde product.

Auteursrechten
De afbeeldingen en ontwerpen op de website NATUREBLISS zijn eigendom van YVETTE NATUURFOTOGRAFIE of hun respectieve auteursrechteigenaren en worden gebruikt door NATUREBLISS op grond van uitdrukkelijke toestemming van auteursrechteigenaren of hun vertegenwoordigers . Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot NATUREBLISS berusten bij NATUREBLISS. U mag onze afbeeldingen of een deel van die afbeeldingen op geen enkele manier, hoe dan ook, reproduceren, wijzigen of verspreiden. In het geval dat er een is geschil tussen ons met betrekking tot dit onderwerp, stemt u ermee in dat, totdat de kwestie is opgelost, een voorlopig bevel een geschikt rechtsmiddel zal zijn. Een voorlopig bevel is een rechterlijk bevel, dat verder gebruik of verspreiding van het beeld waarover we ons zorgen, zou voorkomen tot een definitieve rechtszitting waarbij de rechtbank een beslissing neemt over alle feiten. 

Wederverkoop
In het geval producten van NATUREBLISS worden verkocht door derden geldt dat de verkoopprijs niet lager mag zijn dan de prijs die gehanteerd wordt op de website van NATUREBLISS.

Schriftelijke communicatie
De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige van de informatie of mededelingen die wij u toezenden schriftelijk moeten zijn. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische communicatiemiddelen en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. 

Mededelingen
Alle kennisgevingen die u ons heeft gegeven, moeten worden gegeven aan NATUREBLISS via info@naturebliss.nl. We kunnen u op de hoogte stellen via het e-mailadres of postadres dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, of op een van de manieren die hierboven in 'Schriftelijke communicatie' zijn vermeld. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en wordt onmiddellijk correct behandeld wanneer deze op onze website wordt geplaatst, 48 uur nadat een e-mail is verzonden, of vijf dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, volstaat het om in het geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gestempeld en in de post is geplaatst en, in het geval van een e-mail, dat dergelijke e-mail mail werd verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

Volledige overeenkomst
We zijn van plan om een ​​beroep te doen op deze algemene voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen in verband met het onderwerp van een Contract. Hoewel wij de verantwoordelijkheid voor verklaringen en verklaringen van onze naar behoren gemachtigde agenten aanvaarden, moet u ervoor zorgen dat u om eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden vraagt ​​die schriftelijk moeten worden bevestigd.

Wijzigingen in deze overeenkomst
We hebben het recht deze voorwaarden en bepalingen van tijd tot tijd te herzien en aan te passen aan veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wetgeving en wettelijke vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem.
U bent onderhevig aan het beleid en de voorwaarden die gelden op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij er wijzigingen in dat beleid of deze voorwaarden moeten worden aangebracht door de wet of door de overheid (in welk geval dit zal gebeuren). van toepassing op eerder door u geplaatste bestellingen), of als wij u op de hoogte brengen van de wijziging van dat beleid of deze algemene voorwaarden voordat wij u de Orderbevestiging sturen (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging in de Algemene voorwaarden, tenzij u ons binnen 5 werkdagen na ontvangst door u van de Producten op de hoogte brengt van het tegendeel).
Ingeval enige bepaling van deze overeenkomst door een rechterlijk bevel of beslissing niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst geldig en afdwingbaar. Bij misbruik van onze site NATUREBLISS behoudt zich het recht voor om ledenaccounts te schorsen of te beëindigen of om open orders te openen die naar ons absoluut oordeel in strijd zijn met een van de bepalingen van deze overeenkomst.

NATUREBLISS is een in Nederland geregistreerde onderneming en wordt elke verkoop geacht te zijn uitgevoerd in Nederland. Op elke transactie is Nederlands recht van toepassing, inclusief (maar niet beperkt tot) alle contractuele en andere relaties die voortvloeien uit dergelijke verkopen. U en wij onderwerpen ons aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken met betrekking tot eventuele geschillen die voortvloeien uit een verkoop.

Privacy en veiligheid
Alle informatie die aan NATUREBLISS wordt verstrekt, wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Alleen wanneer een klant ons dit toestaat.


Betaalmethodes

Alle producten moeten worden betaald met IDEAL of Bankoverschrijving.

Algemene Voorwaarden per 01.01.2021